HỌC PHÍ

Dưới đây là các danh sách học phí của từng bậc học 

Trường Việt Mỹ Vũng Tàu