CHIA SẺ CỦA PHỤ HUYNH

Chị Phạm Thị Xuân Tươi

Phụ huynh em Phạm Khải, lớp 2C, Trường Việt Mỹ Quận 11

Chị Phạm Thị Xuân Tươi

Phụ huynh em Phạm Khải, lớp 2C, Trường Việt Mỹ Quận 11

Chị Phạm Thị Xuân Tươi

Phụ huynh em Phạm Khải, lớp 2C, Trường Việt Mỹ Quận 11

Chị Phạm Thị Xuân Tươi

Phụ huynh em Phạm Khải, lớp 2C, Trường Việt Mỹ Quận 11