(0254)3560096

  1. TIẾNG VIỆT

T25|TĐ4| T49 – Khuất phục tên cướp biển

T25| TĐ4| T50 – Bài thơ về tiểu đội xe không kính

T25 LTVC4 T49 Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

 T25| LTVC4| T50 – MRVT Dũng cảm

 

2. TOÁN

T25| Toán4| T121| Phép nhân phân số

T25| Toán4| T121 – Phép nhân phân số

 

T25|Toán4|T124-Tìm phân số của một số

T25|Toán4|T125-Phép chia phân số

3. KHOA HỌC

T25| KH4| T49 – Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt

T25|KH4|T50-Nóng,lạnh,nhiệt độ

4. LỊCH SỬ

T25|Lịch sử 4|T25-Trịnh Nguyễn phân tranh

5. KỂ CHUYỆN

Kể chuyện|Lớp 4|Tuần 25: Những chú bé không chết

6. Bài giảng Tiếng Anh 

Grade 4 – Fun for Flyers – Unit 30 – Week 25